7-8
2018
lipiec-sierpień
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl sobota, 19 stycznia 2019
*spis treści

     


« poprzedni numer » powrót « następny numer »


Palestra 03/2018

- "Pozakodeksowe przypadki wygaśnięcia stosunku pracy", Andrzej Marian Świątkowski, prof. dr hab., Akademia Ignatianum (Kraków)

- "Zakres ochrony finansowych interesów klientów biur podróży na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy w świetle prawa unijnego", Patrycja Dolniak, dr, asesor sądowy SR (Katowice)

- "Egzekucja należności publicznoprawnych w kontekście uwzględnienia przez sąd powszechny skargi pauliańskiej (art. 527 k.c.) wniesionej przez wierzyciela publicznoprawnego. Rozważania na temat statusu prawnego dłużnika pauliańskiego w postępowaniu egzekucyjnym", Paweł Kamiński, apl. adw. (Toruń)

- "Piecza naprzemienna w polskim prawie rodzinnym", Karolina Kędziera, apl. adw. (Łódź), Małgorzata Stępień, apl. adw. (Łódź)

- "Dopuszczalność inżynierii wstecznej w prawie europejskim w świetle wyroku w sprawie SAS Institute Inc. przeciwko World Programming Ltd.", Konrad Purzycki, apl. adw. (Warszawa)

- "Przestępstwo rynkowej manipulacji w kontekście postanowień dyrektywy w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku", Jarosław Szewczyk, adwokat, dr (Warszawa)

- "Uzasadnienie wyroku i zapowiedź apelacji w sprawie karnej – stan AD 2017 – po „refor- mie reformy” procedury karnej", Jacek Kędzierski, adwokat (Łódź)

- "Rejestracja rozprawy głównej przez przedstawicieli środków masowego przekazu (art. 357 k.p.k.)", Sebastian Brzozowski, sędzia SO (Gdańsk)

- "(Nie)konstytucyjność obligatoryjnego przekazania sprawy prokuratorowi w celu uzu- pełnienia śledztwa lub dochodzenia", Marcin Mrowicki, adwokat (Łódź)

- "Odstąpienie od obowiązku zawiadomienia prokuratora o przestępstwie – analiza nowe- go uprawnienia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego", Maciej Białuński, apl. radc. (Olsztyn)

- "Wygaśnięcie decyzji Prezesa UKE zastępującej umowę stron w postępowaniu odwoławczym przed sądem cywilnym", Łukasz Dawid Dąbrowski, adwokat, dr, wykładowca UKSW (Warszawa)


GLOSY
- "Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2017 r., IV CZ 140/16 [o problemach proceduralnych przy zniesieniu współwłasności nieruchomości]", Cezary Paweł Waldziński, dr, adiunkt PWSzIiP (Łomża)

- "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2016 r., III CZP 19/16 [o umownym terminie prekluzyjnym]", Tobiasz Nowakowski, student WPiA UŁ (Łódź)

- "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2015 r., I CSK 1043/14 [o umowie opcji walutowej]", Jordan Zafirow, adwokat (Warszawa)

- "Glosa do wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z 16 września 2016 r., II K 105/16 [o granicach stanu wyższej konieczności]", Jan Kulesza, dr, adiunkt UŁ (Łódź)


NAJNOWSZE ORZECZNICTWO
- "Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w okresie listopad 2017–luty 2018 r.", Michał Jackowski, adwokat, dr hab., prof. WSB (Poznań)

- "Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Cywilna", Monika Strus-Wołos, adwokat, dr (Grójec)


PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNE
- "Czy strona umowy przedwstępnej, która jest wyłącznie odpowiedzialna za przyczynę niedojścia do skutku umowy przyrzeczonej, może skutecznie skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 394 § 1 k.c.?", Ewa Stawicka, adwokat (Warszawa)


GAWĘDY ADWOKATA BIBLIOFILA
- "O nieuchronności dekompozycji i o książkach gorzkich", Andrzej Tomaszek, adwokat (Warszawa)


RECENZJE I NOTY RECENZYJNE
- "Zbigniew R. Kmiecik, Losy „wariata” i „głupka” w państwie i społeczeństwie", Józef K. Gierowski, prof. dr hab. (Kraków)


KRONIKA ADWOKATURY
- "Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej",

- "Z posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej",


SZPALTY PAMIĘCI
- "Adwokat Ewelina Wolańska (1931–2017)", Krzysztof Golec, adwokat (Gdańsk)

- "Adwokat Marek Kotarski (1956–2017)", Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, adwokat, wicedziekan ORA (Warszawa)


MARZEC ’68
- "", Adam Redzik, adwokat, dr hab., prof. UW (Warszawa)


TABLE OF CONTENTS
- "Table of contents",(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com