09
2014
wrzesień
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl wtorek, 16 września 2014
*artykuł


 Palestra 5-6/2009


Małgorzata Kożuch, adwokat, dr UJ (Kraków)

Międzynarodowa konferencja „Stosowanie europejskiego prawa rodzinnego w Polsce”, Warszawa, 24 kwietnia 2009 r.

W dniu 24 kwietnia 2009 r. Naczelna Rada Adwokacka zorganizowała międzynarodową konferencję pt: „Stosowanie europejskiego prawa rodzinnego w Polsce”. Konferencja odbyła się w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria.
Słowa otwarcia wygłosiła Pani Prezes NRA adw. Joanna Agacka-Indecka oraz sprawująca patronat honorowy nad konferencją Pierwsza Dama RP Maria Kaczyńska, której list został odczytany przez Macieja Dudę z Kancelarii Prezydenta RP. Pani Prezes NRA pokreśliła europejski wymiar wydarzenia oraz praktyczną potrzebę stosowania norm europejskich w obszarze prawa rodzinnego na poziomie ponadnarodowym. Prezes NRA odniosła się do wielości problemów wywołanych przez falę imigracji w Europie. Zwróciła uwagę na wielość systemów prawnych i procedur sądowych, które są angażowane przy rozstrzyganiu spraw z zakresu prawa rodzinnego z elementem międzynarodowym. Wskazała, że adwokaci polscy nie tylko radzą sobie z problemami europejskimi, ale z wielką determinacją korzystają ze wszelkich możliwości podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych, czego widocznym znakiem był ich bardzo liczny udział w konferencji (docelowo liczba uczestników została zwiększona o 20%, w stosunku do planowanej liczby, z uwagi na ogromne zainteresowanie).
W liście Pani Marii Kaczyńskiej znalazły się gratulacje oraz słowa uznania dla organizatorów konferencji za podjęcie niełatwego tematycznie zadania. Pierwsza Dama odniosła się przede wszystkim do znaczenia efektywnych rozwiązań prawnych dla obywateli polskich, którzy w niełatwych sytuacjach życiowych poszukują pomocy prawnej. Pani Maria Kaczyńska zachęciła praktyków, jak i władze samorządu, do podejmowania wyzwań oraz zadeklarowała własną pomoc.
Konferencja podzielona była na trzy panele tematyczne, każdy dotyczący innego obszaru prawa rodzinnego, a mianowicie: (1) Kontaktów z dziećmi, uznania i wykonania orzeczeń dotyczących władzy rodzicielskiej i jej wykonywania, praktyki sądów polskich i europejskich; (2) Rozwodów, prawa właściwego dla stosunków osobistych i majątkowych, konfliktów jurysdykcji i wykonalności orzeczeń, jurysdykcji właściwej dla postępowania rozwodowego i wskazania jurysdykcji wybranej; (3) Zobowiązań alimentacyjnych.
W pierwszym panelu tematycznym podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, autor szeregu publikacji z zakresu prawa rodzinnego, jeden z przedstawicieli Rządu RP w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości dr Maciej Szpunar, przedstawił tematykę prawa właściwego dla postępowania rozwodowego z elementem zagranicznym oraz sposoby wyboru jurysdykcji. Mecenas Béatrice Weiss-Gout, przewodnicząca Komisji Prawa Rodzinnego CCBE, przedstawiła praktyczne problemy związane ze stosowaniem rozporządzenia Bruksela II bis oraz wskazała na obszary potencjalnych konfliktów i trudności w prowadzeniu postępowania we Francji. Mecenas Michalina Zbierzchowska-Ochałkowa z Krakowa, specjalistka z zakresu prawa rodzinnego i mediacji, skupiła się na zagadnieniach majątkowych objętych postępowaniem rozwodowym. Podkreśliła kompleksowość materii i konieczność uwzględnienia rzeczywistych interesów stron postępowania w całościowym i sprawnym rozwiązaniu sporów majątkowych, które są nie tylko tłem, ale wręcz motywem decyzji o rozstaniu stron. Przedstawiła także wagę adwokata – mediatora w sprawach rozwodowych. Mecenas Małgorzata Supera z Warszawy, specjalistka z zakresu prawa rodzinnego oraz członek International Society of Family Law, przedstawiła przykłady praktyki spraw hiszpańskich i włoskich oraz koncepcję taktyki postępowania rozwodowego w Europie. Wskazała także na praktyczne problemy, które nadal nie zostały rozwiązane na pozio-
mie aktów europejskich, a mogą w znaczący sposób wpłynąć na usprawnienie postępowania.
W panelu drugim udział wzięli: profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Sądu Najwyższego dr hab. Karol Weitz, mecenas Véronique Chauveau, mecenas Ewa Milewska-
-Celińska oraz sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Robert Zegadło.
Profesor Karol Weitz przedstawił problematykę dotyczącą wykonania i uznania orzeczeń zagranicznych, problemy związane z wnoszeniem środków odwoławczych, ustalaniem terminów do zaskarżenia rozstrzygnięć oraz dotyczące doręczeń, dopuszczalności łączenia procedur o uznanie orzeczenia oraz w tym samym postępowaniu o stwierdzenie, że orzeczenie nie podlega uznaniu. Mecenas Véronique Chauveau z Francji skupiła się na zagadnieniach związanych ze stosowaniem konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę. Podkreśliła wagę adwokata w przedmiotowym postępowaniu oraz znaczenie jego praktycznych umiejętności. Odniosła się do różnorodnej praktyki współpracy organów sądowych i znaczących niedomagań w zakresie współpracy organów pomocniczych. Pani Véronique Chauveau odniosła się do polskiej praktyki orzeczniczej, podkreślając dobre osobiste doświadczenia z sądami polskimi, które rozstrzygały sprawy w trybie konwencji haskiej. Mecenas Ewa Celińska-Milewska, specjalistka z zakresu prawa rodzinnego z Warszawy, przedstawiła praktykę sądów polskich oraz główne obszary działań adwokata w sprawie. Zwróciła uwagę na częste błędy procesowe popełniane przez sądy polskie w zakresie stosowania prawa europejskiego, a w szczególności na mylenie procedur uznania orzeczenia oraz stwierdzenia wykonalności orzeczenia. Pani mecenas przedstawiła także błędną praktykę stosowania art. 13 konwencji haskiej w zakresie interpretacji pojęcia dobra dziecka. Sędzia Robert Zegadło odniósł się do zagadnień proceduralnych związanych z wykonalnością orzeczeń zagranicznych oraz przedstawił zmiany w zakresie przepisów procedury cywilnej, które wejdą w życie w Polsce w najbliższych miesiącach.
Trzeci panel rozpoczął się od wykładu sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku prof. dr. hab. Andrzeja Mączyńskiego na temat podstaw normatywnych orzeczenia w przedmiocie alimentów. Profesor przedstawił wielość źródeł prawa we wskazanym obszarze oraz różnorodność instrumentów prawnych i różne zakresy ich obowiązywania. Mecenas dr Kerstin Niethammer-Jürgens, specjalista w zakresie ochrony praw dzieci w prawie międzynarodowym, praktykująca w Poczdamie, przedstawiła problemy związane ze stosowaniem rozporządzenia Bruksela II bis w Niemczech oraz praktyczne aspekty stosowania norm europejskich w niemieckim porządku prawnym. Konsul Hamburga Karol Koterba przedstawił sprawy obywateli polskich, z którymi miał osobisty kontakt. Wskazał na potrzebę tworzenia sieci współpracy pomiędzy adwokatami polskimi, a biurami konsulów RP oraz obszarów potencjalnej współpracy.
Wszyscy uczestnicy konferencji uzyskali materiały źródłowe stanowiące wybór dokumentów obowiązujących w zakresie prawa rodzinnego na obszarze Unii Europejskiej.
Podkreślić należy, iż wydarzenie zaszczycili swoją obecnością m.in. Maciej Duda z Kancelarii Prezydenta RP, prof. Tadeusz Ereciński – prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich raz wielu innych organizacji i instytucji. Konferencja zgromadziła nade wszystko specjalistów: praktyków, adwokatów i sędziów, pracowników naukowych zajmujących się europejskim prawem rodzinnym. Zainteresowanie medialne było widoczne, a sama konferencja prasowa trwała blisko 1,5 godziny.

(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com