back

KOLEGIUM REDAKCYJNE

EDITOR-IN-CHIEF

  • CZESŁAW JAWORSKI

  • Adwokat, prezes NRA w latach 1995-2001 redaktor naczelny "Palestry" w latach 1990-1992, 2010-2018
    Urodził się 6 września 1934 r. w Warszawie w rodzinie Stanisława i Heleny z d. Zając. W latach 1952-1956 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1957-1960 odbywał aplikację adwokacką, najpierw Olsztynie, a następnie w Warszawie. Egzamin adwokacki zdał w marcu 1960 r. i rozpoczął praktykę w Zespole Adwokackim nr 23 w Warszawie. W latach 1958-1963 był radcą prawnym. Od 1973 r. jest działaczem samorządu adwokackiego i członkiem ORA w Warszawie. W tym czasie pełnił funkcję wiceprezesa Komisji Dyscyplinarnej, sekretarza ORA, wicedziekana ORA, wykładowcy i kierownika szkolenia aplikantów adwokackich i doskonalenia zawodowego adwokatów. Współorganizator Studium Wymowy Sądowej przy Wydziale Prawa i Administracji UW, a potem także na innych uniwersytetach. W latach 1989-2001 był członkiem NRA. W okresie 1992-95 był wiceprezesem, a w latach 1995-2001 (przez dwie kadencje) prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Współorganizował trzy krajowe zjazdy Adwokatury oraz rocznice 75-lecia i 80-lecia Adwokatury. Przewodniczył dwóm Zjazdom. Wielokrotni z ramienia NRA brał udział jako ekspert w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. Trzykrotnie brał udział w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Obrońca w głośnych procesach politycznych PRL. Wieloletni członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika "Prawo i Medycyna". Publikował m. in. w: "Rzeczpospolitej", "Dzienniku Gazecie Prawnej", "Tygodniku Powszechnym", "Palestrze", "Palestrze Świętokrzyskiej". Autor rozdziału książki "Wymowa Prawnicza", (Wyd. C.H.Beck, wyd. 3, Warszawa 2010), autor przedmowy książki S. Mikke, "Bez Togi...o prawie, psychologii oraz obowiązkach względem Ojczyzny i Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2011). Członek Kapituły "Złota Waga". Od 1990 r. prowadzi Kancelarię Adwokacką w Warszawie. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, wyróżniony Wielką Odznaką "Adwokatura Zasłużonym". Funkcję Redaktora Naczelnego "Palestry" sprawował w latach 1990-1992 oraz od maja 2010 do 1 września 2018. /9'2018
  • Redzik Adam

  • ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
    doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UW, adwokat
    Ukończył studia prawnicze i historyczne a następnie uzyskał stopnie doktora nauk humanistycznych (KUL) i doktora nauk prawnych (UJ). W 2013 r. został doktorem habilitowanym nauk prawnych (UJ). Jest kierownikiem Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej na Wydziale Stosownych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (2006-2010) oraz na WPiA UKSW w Warszawie (2007-2012). Był Stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007 i 2008) oraz stypendystą Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (2001–2005). Odbył staże naukowe i prowadził kwerendy naukowe na Ukrainie, w Niemczech, na Litwie i w Hiszpanii. Jest współzałożycielem i współpracownikiem Instytutu Allerhanda. Opublikował kilkaset opracowań naukowych i popularnych, przede wszystkim z zakresu dziejów prawa, prawa porównawczego, historii nauki oraz regionalistyki, w tym kilkanaście książek, m.in. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946 (Lublin 2006), Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce (Warszawa 2007, wyd. 2 – 2010), Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (Warszawa: C.H.Beck 2009), Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku (Warszawa: Iskry 2011, wspólnie ze S. Milewskim), Historia adwokatury (Warszawa, wyd. 1 i 2 2012, wspólnie z T.J. Kotlińskim), Stanisław Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego (Kraków-Warszawa 2012). Od grudnia 2005 r. pracuje w redakcji "Palestry". Członkiem Kolegium jest od 2010 r.