Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

  1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
  2. liczbę egzemplarzy
  3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

Dziękujemy,
Zespół redakcyjny "Palestry"

back

INFORMATION FOR AUTHORS

INFORMACJE PODSTAWOWE

"Palestra" Pismo Adwokatury Polskiej
ISSN: 0031-0344

Wydawcą czasopisma jest Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie.

Za zawartość merytoryczną odpowiada redakcja oraz Kolegium "Palestry" złożone z wybitnych praktyków i teoretyków prawa z Polski i z zagranicy.

KLAUZLA INFORMACYJNA DLA AUTORÓW

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa. W Naczelnej Radzie Adwokackiej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@nra.pl lub Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych. Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach: zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; archiwizowania dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; realizacji procesu wydawniczego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; obsługi zgłoszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes administrator danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów przetwarzania. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia tych obowiązków. W pozostałym zakresie Pana/Pani dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji w.w. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność publikacji tekstów. Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane nie będą profilowane.

Tekstów niezamówionych nie zwracamy. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania, wynikających z opracowania redakcyjnego zmian w tekstach przyjętych do druku. Nadesłanie tekstu z zamiarem opublikowania go w „Palestrze” jest tożsame z udzieleniem zgody na publikację w Internecie.

PROCEDURA RECENZYJNA
Wszystkie teksty przesyłane do redakcji poddane są recenzjom. W przypadku artykułów i glos są to recenzje wewnętrzna i zewnętrzna. Recenzje przygotowują znawcy danej problematyki. Autor opracowania i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Dane recenzentów nie są udostępniane autorowi a treści recenzji lub ich najistotniejsze fragmenty.
Recencenci przygotowują recenzję na formularzu przesłanym z redakcji. Odpowaidają oni m.in. na nastepujące pytania: czy opracowanie ma charakter naukowy zgodny z profilem "Palestry" i czy ma wartość praktyczną oraz porządkującą analizowane zagadniania prawne. Dodatkowo w uzasadnieniu oceny Recenzenci wskazują, czy tytuł opracowania odpowiada jego treści; czy opracowanie prezentuje aktualny stan badań; czy literatura cytowana jest prawidłowo; czy metody badawcze są właściwe; czy układ opracowania jest prawidłowy i czytelny; czy język i styl oraz używana terminologia są poprawne; czy wykładania przepisów i wnioski są poprawne; czy artykuł posiada charakter oryginalny i zawiera nowe propozycje; czy streszczenia w języku polskim i angielskim są poprawne?
W konkluzji Recenzenci zaznaczają jedną z trzech rekomendacji dla Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjnego - opracowanie nadaje się do druku, wymaga poprawy, nie nadaje się do druku na lamach "Palestry".
Swoje decyzje Recenzenci krótko uzasaniają w formularzu, a szczegółowe uwagi przedstawiają w załączniku do formularza lub w artykule. Recenzje wpływają w zasadniczym stopniu na decyzję o skierowaniu tekstu do druku lub jego zwrocie autorowi.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Do procedury recenzyjnej oraz ewentualnej publikacji dopuszczane będą artykuły naukowe o objętości 11–22 stron znormalizowanego maszynopisu wraz z przypisami (1 strona maszynopisu = 1800 znaków ze spacjami; 1 arkusz = 22 strony maszynopisu). Objętość glos i przeglądów orzecznictwa nie powinna przekraczać 10–12 stron maszynopisu, a sylwetek uznanych adwokatów, felietonów, pytań i odpowiedzi prawnych oraz recenzji książek – 2–3 stron maszynopisu.

Sprawozdania z konferencji, zjazdów oraz środowiskowych imprez integracyjnych (wraz ze zdjęciami, filmami i innymi materiałami audiowizualnymi), teksty informacyjne, kalendaria i zapowiedzi wydarzeń, dłuższe sylwetki oraz inne cenne materiały istotne dla środowiska, publikujemy przede wszystkim na stronie internetowej i w portalu „Palestry”.

Teksty proszę przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: redakcja@palestra.pl w formacie word, rtf lub odt. Każdy artykuł naukowy, glosa lub przegląd orzecznictwa powinien zawierać:

- tytuł w języku polskim i angielskim,

- abstrakt w języku polskim i angielskim opisujący w jak najprostszy sposób, czego dotyczy analizowany w tekście problem (max. 500 znaków),

- słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,

- wyraźny podział tekstu na lead (wprowadzenie w tematykę i przyciągnięcie uwagi czytelników, który może być tożsamy z abstraktem, ale nie musi), śródtytuły (rozdziały i ewentualnie podrozdziały), wnioski lub podsumowanie,

- informację o autorze (autorach) w języku polskim i angielskim, ich tytuły naukowe, status zawodowy i naukowy, informacje o afiliacji, dane adresowe, numery telefonów,

- bibliografię załącznikową wszystkich publikacji autorskich cytowanych w tekście,

- oświadczenie, że tekst nie został przedstawiony żadnej innej redakcji.

Przypisy powinny znajdować się na dole strony i być tworzone według ustalonych przez redakcję standardów. Przypisy wstawiane na