Spis treści

Maksymilian Stanulewicz, dr, adiunkt UAM (Poznań) Powstanie Styczniowe jako fenomen prawny. W 150. rocznicę wybuchu


Wojciech Hermeliński, sędzia TK (Warszawa)  Bezpieczeństwo publiczne a prawo jednostki do prywatności


Piotr Fik, apl. adw., doktorant UJ (Częstochowa–Kraków), Łukasz Niestrój, apl. adw. (Częstochowa) Projektowane zmiany dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Małgorzata Polkowska, dr (Warszawa) Regulacje prawne zasady „kultury bezpieczeństwa” w systemie raportowania
zdarzeń w lotnictwie cywilnym


Dominik Gajewski, adwokat, dr (Warszawa) Cash pooling – aspekty podatkowe [


Tomasz Demendecki, dr, adiunkt UMCS (Lublin)  Wpływ wspólnotowego prawa procesowego cywilnego na ewolucję instytucji
„pomocy prawnej” w polskim międzynarodowym postępowaniu cywilnym w świetle Kodeksu postępowania cywilnegoMarlena Jankowska, dr, adiunkt UŚ (Katowice), Mirosław Pawełczyk, dr, adiunkt UŚ (Katowice)
„Korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia” jako przesłanka zasiedzenia
służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu
 

Agata Harast, adwokat, dr, adiunkt UŁ (Łódź) Udział adwokata w europejskim postępowaniu nakazowym – zagadnienia
wybrane (cz. 2)

Iwona Gierula, adwokat, doktorant UW (Warszawa)
Kontratyp działania w granicach szczególnych uprawnień i obowiązków (cz. 1)


Dobrosława Szumiło-Kulczycka, adwokat, dr, adiunkt UJ (Kraków) Tajemnica obrończa a podsłuch procesowy i kontrola operacyjna


Aleksander Maziarz, adwokat, dr, adiunkt ALK (Warszawa) Pojęcie uzgodnionej praktyki w świetle art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej


Ważne dla praktyki


Michał Niedośpiał, dr (Kraków) Zakres orzekania (kognicji) sądu o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza w sentencji postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (na marginesie
uchwały SN z 13 października 2010 r., III CZP 64/10) (cz. 2)


Anna Kobińska, adwokat (Kraków) Zaskarżalność postanowienia o przyznaniu od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz niedopuszczalność przy-
znania tych kosztów poniżej stawki minimalnej


Punkty widzenia


Tomasz Szanciło, sędzia SO, dr, adiunkt EWSPiA (Warszawa) Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego i adwokata za błędy procesowe


Praktyczne zagadnienia prawne


Piotr Rylski, dr, adiunkt UW, członek Biura Studiów i Analiz SN (Warszawa)  Dopuszczalność zażalenia na postanowienie w przedmiocie przyznania od
Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu Glosy


Maciej Fingas, apl. adw. (Gdańsk) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 30 listopada 2011 r., II Aka
349/11


Joanna Dominowska, adwokat, dr, adiunkt SGH (Warszawa) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 października 2011 r.,
VI ACa 392/11


Bartosz Chudziński, student UAM (Poznań) Glosa do wyroku SN z 15 marca 2012 r., I CSK 330/11Adwokatura za granicą


Andrij Kosyło, adwokat, dr, adiunkt UW (Warszawa) Nowa ustawa o adwokaturze na Ukrainie


Najnowsze orzecznictwo


Zbigniew Strus, sędzia SN w st. spocz. (Warszawa) Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa i postępowania
cywilnego


Zbigniew Szonert, dr, sędzia NSA w st. spocz. (Warszawa) Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
 

Michał Jackowski, adwokat, dr (Poznań) Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Orzecznictwo TK w spra-
wach karnych w drugiej połowie 2012 r.   

Marek Antoni Nowicki, adwokat, wykładowca Collegium Civitas (Warszawa)
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (lipiec–grudzień 2012 r.)

 
Z wokandy Luksemburga


Tomasz T. Koncewicz, adwokat, dr hab., prof. UG (Gdańsk) W poszukiwaniu granic jurysdykcyjnych. O sztuce jurysdykcyjnej wstrzemięź-
liwości i ustąpienia pola


Pytania i odpowiedzi prawne


Ewa Stawicka, adwokat (Warszawa) Czy w wypadku istnienia dwóch różnych co do treści postanowień stwierdzających nabycie spadku po tym samym spadkodawcy należy skorzystać ze
szczególnego trybu opisanego w art. 679 k.p.c., czy też z instytucji wznowienia postępowania?Pytanie o obronę


Antoni Bojańczyk, adwokat, dr hab., adiunkt UKSW (Warszawa) Jakie skutki procesowe wywołuje prowadzenie obrony przez adwokata skazazego na karę dyscyplinarną zawieszenia w czynnościach zawodowych?Problematyka wypadków drogowych


Wojciech Kotowski (Warszawa), Zawinione najechanie kierującego samochodem na prawidłowo jadącego rowerzystęZ dziejów reportażu sądowego


Stanisław Milewski (Warszawa)  Oskarżony Sherlock Holmes  Co piszczy w prawie


Marian Filar, prof. dr hab. UMK (Toruń) Prezent świąteczny


Gawędy adwokata bibliofila


Andrzej Tomaszek, adwokat (Warszawa) Pogłoski o wojnieProcesy artystyczne


Marek Sołtysik (Kraków) Najtrudniejsza sprawa kryminalna (cz. 3). Zaciśnięte usta komisarza SwolkieniaKarty historii adwokatury


Marcin Zaborski, adwokat, dr, adiunkt KUL (Warszawa–Lublin) Czy bronić „zdrajców Narodu”, „zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich”
i „volksdeutschów”? Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 maja 1946 r. w sprawie udziału adwokatów w procesach o zdradę Narodu lub o rehabilita-
cję wyłączonych ze społeczeństwaRecenzje i noty recenzyjne


Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna
i ubezpieczeniowa, pod red. Eugeniusza Kowalewskiego Katarzyna Krupa-Lipińska, asystent UMK (Toruń)


Maciej Dubois, Michał Komar, Adwokat. Rozmowa o życiu w ciekawych czasach
Witold Wołodkiewicz, adwokat, prof. dr hab. (Warszawa)

Ryszard Stach, Sumienie i mózg. O wewnętrznym regulatorze zachowań moralnych
Józef K. Gierowski, prof. dr hab. UJ (Kraków)


Mirosław Szlązak, Niewinnie skazany, Teresa Gens, psycholog sądowy (Warszawa), Elżbieta Opalska, adwokat (Warszawa)


Peter Kerecman, Rudolf Manik, História advokácie na Slovensku, Adam Redzik, dr, adiunkt UW, adiunkt UKSW (Warszawa)


Sympozja, konferencje


Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw, Kazimierz Dolny,
19–20 października 2012 r.
Grzegorz Borkowski, sędzia, dr, KSzSiP (Lublin)


Sprawozdanie z konferencji z cyklu: „Arbitration and mediation in Central and
Eastern Europe and Some Asian countries” pt. „Arbitrators and Mediators in
settling national and international disputes”, Baku, Azerbejdżan,  25 października 2012 r.
Włodzimierz Brych, prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej (Nowy Tomyśl)


Debata „Status sędziego w Polsce”, Warszawa, 28 listopada 2012 r.Ryszard Siciński, adwokat (Warszawa)


Wolność adwokatury na przestrzeni dziejów – międzynarodowa konferencja na temat historii adwokatury, Bratysława, 30 listopada 2012 r.
Ewa Stawicka, adwokat (Warszawa)


Konferencja „Pamięć i odpowiedzialność” w 150-lecie wybuchu Powstania Styczniowego, Łódź, 16 stycznia 2013 r.
Maciej Kwiek (Warszawa)


 Kronika adwokatury

Z posiedzeń plenarnych NRA

Z posiedzeń Prezydium NRA


Z życia izb adwokackich


IZBA OLSZTYŃSKA
XIII Turniej Toga Golf 2012
Jerzy Dobrzański, adwokat (Olsztyn)


IZBA WARSZAWSKA

II Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Adwokatów
Agnieszka Bykowska-Giler, apl. adw. (Warszawa)


IZBA WROCŁAWSKA
Zaduszki 2012. Z życia izby: listopad i grudzień 2012
Anna Ślęzak, adwokat (Wrocław)

Głos aplikanta
Julian J. Bąkowski, apl. adw. (Warszawa)
Karanie za stalking w świetle praktyki państw obcych


Jarosław Szewczyk, apl. adw., doktorant UJ (Kraków)
O kryteriach miarkowania nadmiernych kar umownych w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego


Michał Indan-Pykno, apl. adw. (Toruń), Maciej Indan-Pykno, apl. adw. (Toruń)
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich, Toruń, 19–
21 października 2012 r.  


Szpalty pamięci


Profesor Zbigniew Radwański (1924–2012)
AJR (Warszawa)


Adwokat Andrzej Sarapata (1945–2013)
Jerzy Stworzewicz, adwokat, dziekan ORA (Bielsko-Biała)


Varia


Profesor Adam Daniel Rotfeld laureatem nagrody im. Edwarda Joachima Wendego
Laudacja, Tomasz Wardyński, adwokat (Warszawa)Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. Jerzego Malca


II Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Brydżu Sportowym. Zapowiedź


Listy do Redakcji


Czy może wrócić przepoczwarzona cenzura?
Jacek Kędzierski, adwokat (Łódź)


Inicjatywa Koła Seniorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
Ryszard Siciński, adwokat (Warszawa)

Table of contents